2005.01.05 - Svar fra Viborg Amt på udvidelse af sengepladser på Paraplegifunktionen

Kære Anders J. Andersen

Mange tak for dit brev på vegne af RYK om udvidelse af sengekapaciteten på Paraplegifunktionen i Viborg.

I brevet giver du udtryk for at RYK ønsker, at paraplegifunktionen er mere udadvendt i forhold til det øvrige sundhedssystem i Vestdanmark, sådan at alle patienter med en rygmarvsskade kan blive behandlet i Viborg.

RYK udtrykker bekymring for, at såfremt der ikke sker en udvidelse af sengekapaciteten, vil andre regioner i fremtiden påbegynde behandling af patienter med rygmarvsskader, hvilket vil udvande den meget høje kvalitet der i dag hersker i paraplegifunktionens behandlingstilbud.

Det er med glæde at jeg kan konstatere, at RYK udtrykker tilfredshed med kvaliteten af den behandling, som finder sted på paraplegifunktionen. Med Viborg Amts beslutning om en renovering af paraplegifunktionen vil træningsfaciliteterne, patienternes boforhold og dermed det samlede behandlingstilbud blive yderligere forbedret.

Med hensyn til hvorvidt andre regioner eventuelt vil påbegynde behandling af patienter med rygmarvsskader, må jeg konstatere, at paraplegifunktionen er en lands- og landsdelsfunktion, og at det er Sundhedsstyrelsens bemyndigelse at fastlægge lands- og landsdelsfunktionerne og deres placering på sygehuse.

I brevet sammenligner RYK sengetallet pr. indbygger på paraplegifunktionen med Rigshospitalets Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk, som varetager lands- og landsdelsfunktionen for Østdanmark.

En sådan sammenligning af sengetal pr. indbygger kan dog ikke stå alene. Eksempelvis viser en benchmarking i 2001, at paraplegifunktionen i forhold til klinikken i Hornbæk har en højere belægningsprocent og en højere normering pr. seng, for så vidt angår plejepersonale, socialrådgivere og terapeuter. Da der behandles stort set lige mange patienter på de to afdelinger, kan der i Viborg være tale om kortere indlæggelsesforløb som følge af den højere normering pr. seng og en mere effektiv udnyttelse af de sengepladser, som paraplegifunktionen råder over.

Med hensyn til ventetider har reumatologisk afdeling oplyst, at følgende patienter modtages uden ventetid:

- nytilskadekomne patienter, primært fra neurokirurgisk afdeling ved Århus Universitetshospital.

- patienter, som har fået foretaget håndkirurgiske indgreb på Rigshospitalet.

- patienter, som har fået foretaget blæreudvidende operation på urologisk afd., Skejby Sygehus.

Derimod er i nogle tilfælde ventetider på 3 - 8 uger vedr.

- patienter med sygdomsbetinget rygmarvsskade, ofte progredieret over måneder.

- patienter, der er opereret for tryksår på Plastikkirurgisk afdeling, Århus,

- patienter med funktionstab efter indlæggelse på anden afdeling.

Patienter med funktionstab af anden årsag og med behov for genoptræningsophold af 3-4 ugers varighed må ofte vente op til et år eller længere.

Viborg Amt har besluttet at oprette et patienthotel med 48 værelser, som forventes taget i brug ultimo 2005. Heraf vil paraplegifunktionen kunne råde over ca. 4 - 6 pladser, og det forventes, at ventetiderne vedr. ovennævnte patientgrupper kan minimeres væsentligt.

Foreningen af rygmarvsskadede argumenterer for, at paraplegifunktionen i højere grad skal informere om deres behandlings-tilbud og sikre, at alle patienter med en rygmarvsskade kan tilbydes behandling.

Med hensyn til børneområdet behandler paraplegifunktionen børnene, når de får en alder, hvor de aktivt kan medvirke i genoptræningen. Børn med sygdomsbetinget rygmarvsskade vil muligvis kun blive henvist, såfremt den børneafdeling, de er indlagt på, har et kendskab til paraplegifunktionens behandlingstilbud. På dette område kunne en større informationsindsats fra paraplegifunktionens side muligvis øge antallet af børn med behov for indlæggelse på paraplegien, men det faktiske antal kendes i sagens natur ikke.

Vedr. patienter med indlæggelseskrævende anden akut sygdom vedkender man sig, at paraplegifunktionen ligesom klinikken i Hornbæk i meget begrænset omfang yder behandling til denne patientgruppe. Den akutte del af behandlingen skulle i så fald finde sted på de relevante afdelinger på Århus Universitetshospital, som sammen med paraplegifunktionen udgør det Vestdanske Center for Rygmarvsskadede. Ved behov for efterfølgende rehabilitering skulle patienterne overflyttes til paraplegien. I øjeblikket modtager paraplegien ikke mange henvisninger på dette område, og patienterne modtages i det omfang, der er ledige sengepladser.

Reumatologisk afdeling vurderer, at såfremt afdelingen skal leve op til de ønsker, som fremsættes af foreningen af rygmarvsskadede, skal afdelingens sengetal udvides med et mindre antal sengepladser, udover de pladser afdelingen vil råde over i patienthotellet.

Sluttelig skal nævnes, at RYK udtrykker ønsker til det fremtidige samarbejde mellem sygehusene i Århus og paraplegifunktionen. Hertil må anføres, at der allerede i dag eksisterer et tæt samarbejde mellem paraplegifunktionen og Århus Universitetshospital, som bl.a. omfatter fælles stuegang og konsulentbesøg, ligesom paraplegifunktionen indgår i forskellige forskningsprojekter med Århus Universitetshospital og Aalborg Universitet. Vedr. rådgivningsfunktionen er paraplegifunktionen positiv indstillet overfor at styrke denne, og gør opmærksom på, at funktionen altid kan kontaktes vedr. konkrete problemstillinger.

Jeg må således konkludere, at en mindre udvidelse af sengekapaciteten kan være relevant, hvis alle ønsker fremsat af RYK skal opfyldes. Det vurderes dog, at der langt fra vil være behov for en udvidelse af det omfang, som RYK udtrykker ønske om. Opførelsen af patienthotellet vil i høj grad afhjælpe manglen på sengepladser i forhold til de nuværende patientgrupper på paraplegien, ligesom den forestående renovering af paraplegifunktionen vil medføre en yderligere forbedring af det samlede behandlingstilbud.

Med venlig hilsen

Bent Hansen