2003.04.29 Skal Hornbæk lukkes?

Formand Lars Engberg og 
Sundhedsfaglig direktør Lone de Neergaard 
Hovedstadens Sygehusfællesskab 
Bredgade 34 
1260 København K

Gentofte, den 29.april 2003

Lukning af Klinik for Para- og Tetraplegi, Hornbæk

RYK - Rygmarvsskadede i Danmark (tidligere Paraplegikerkredsen) har læst i rapporten H:S's økonomiske grundlag 2004-2007, at et af besparelsesforslagene, som H:S bestyrelsen skal tage stilling til, er forslaget om at flytte behandling og rehabilitering af rygmarvsskadede fra den nuværende klinik i Hornbæk til et af hospitalerne i København. Ifølge rapporten vil "den meste naturlige indplacering" være på Hvidovre Hospital eller Bispebjerg Hospital.

RYK, der er interesseorganisationen af og for rygmarvsskadede, kan under ingen omstændigheder acceptere planerne om at flytte behandling og genoptræning af rygmarvsskadede uden for Rigshospitalets regi. En sådan udflytning vil ikke blot være i strid med al sund fornuft men også de senere års tendens mod og fremskridt med at centralisere behandlingen af rygmarvsskadede. Tillad mig at opridse denne udvikling:

International erfaring har klart demonstreret, at der ved overførsel af rygmarvsskadede til højt specialiserede centre med rutine og erfaring i behandlingen, omfattende akutbehandling, genoptræning og livslang kontrol opnås de bedste behandlingsresultater bl.a. som følge af, at omfanget af komplikationer reduceres. Med den rette behandling kan vi rygmarvsskadede trods et omfattende handicap få et godt liv. Og en centraliseret behandling fremmer forskningen. Alt dette fremgår også af Sundhedsstyrelsens redegørelse fra 1994 vedrørende den fremtidige planlægning af para- og tetraplegibehandling i Danmark. Redegørelsen anbefalede en centralisering af behandlingen af rygmarvsskadede. Lone de Neergaard var formand for den arbejdsgruppe, der udarbejdede redegørelsen. I brev af 6. juni 1995 støttede Sundhedsministeriet redegørelsens anbefalinger. Sundhedsstyrelsens vejledning vedrørende specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet fra 2001 følger nøje anbefalingerne i redegørelsen.

Af særlig interesse for den konkrete sag om en evt. udflytning af Klinik for Para- og Tetraplegi fra Rigshospitalet vil vi fremhæve, at sådanne planer er i strid med redegørelsen og Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Vi kan ikke forestille os, at H:S vil træffe beslutninger, som strider med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Endvidere vil en udflytning klart være et brud på H:S 2000-planen, hvorefter man netop vil samle de højt specialiserede funktioner.

Vi skal endvidere gøre opmærksom på, at H:S i 1998 havde lignende overvejelser om at flytte Respirationscenter Øst fra Rigshospitalets regi ved at flytte centret fra Tagensvej til Hvidovre Hospital. Disse planer blev fornuftigvis opgivet bl.a. fordi de ellers ville stride mod ovennævnte redegørelse fra Sundhedsstyrelsen vedrørende den fremtidige planlægning af para- og tetraplegibehandling. I dag er Respirationscenter Øst som bekendt placeret på Rigshospitalet.

Når man læser afsnittet i den nuværende rapport, hvor der omtales "tidligere overvejede eller fremsatte men ikke gennemførte forslag", kan man udmærket forstå, at H:S tidligere har forkastet forslaget. Den først nævnte begrundelse til forslaget er, at "uudnyttet sengekapacitet på nogle af hospitalerne giver mulighed for at flytte funktionen". Forslaget kan dog ikke begrundes økonomisk, idet en flytning af klinikken kun vil give "mindre driftsmæssige besparelser". Selvom salget af bygningen i Hornbæk vil realisere nogle aktiver, vil de forventede engangsudgifter i forbindelse med en flytning af funktionen udligne eller overstige denne gevinst. Lukningen af klinikken i Hornbæk kan dermed ikke bidrage til en økonomisk redningsplan for H:S.

Rapportens påstand om at "den mest naturlige indplacering" enten vil være Hvidovre eller Bispebjerg er fremlagt "fra en funktionel betragtning (herunder hensynet til samarbejdet med øvrige kliniske og tværgående specialer)". Det kan vi ikke være enige i. Når det gælder para- og tetraplegi er ekspertisen og de nødvendige kliniske specialer, jf. også opregningen af specialer i relation til rygmarvsskadede i Sundhedsstyrelsens vejledning vedrørende specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet, 2001, samlet på Rigshospitalet: Når det gælder rehabilitering og genoptræning er ekspertisen samlet på klinikken i Hornbæk. En udflytning til et andet hospital kan kun medføre en forringelse af behandling og rehabilitering.

Ydermere er indlæggelsesforløbet specielt for rygmarvsskadede patienter. Vi er indlagt i op til et år, og er krævende med hensyn til de fysiske rammer. Og ud over den fysiske træning gennemgår vi en mindst lige så vigtig mental rehabilitering. Dette kræver mere end grå beton. Det kræver forhold som er tilstede i Hornbæk. Den helt specielle beliggenhed er med til at øge livskvaliteten under rehabiliteringen. Og man må ikke glemme at der er tale om mennesker i livskrise.

På baggrund af ovenstående stiller RYK krav om, at klinikken for Para- og Tetraplegi organisatorisk forbliver i Rigshospitalets regi under Neurocentret.

De skal være velkommen til at skrive eller ringe til mig på privatadressen Springbanen 31, 2820 Gentofte, e-mail formand@ryk.dk, tlf. 3961 6131.

Med venlig hilsen 
Jane Horsewell 
formand