10 spørgsmål til RYKs formand

Tekst: Gunnar Evers

Det er nu tre år siden Mikkel Bundgaard blev valgt som RYKs formand.

 

RYK! Magasinet har sat Mikkel stævne for at høre lidt om, hvilke resultater der er

 

opnået i den forløbne periode, og hvad medlemmerne kan forvente sig af fremtiden.

 

 

 

 

 

RYK!: Har resultaterne stået mål med de

 

forventninger du havde, da du i 2006 blev

 

valgt som formand?

 

MB: Da jeg blev valgt, virkede det meget

 

overvældende med alle de projekter, der var

 

i RYK. Men med hjælp fra resten af besty-

 

relsen og diverse arbejdsgrupper kom jeg

 

godt ind i arbejdet. Der var meget at leve

 

op til set i forhold til mine forgængere, men

 

heldigvis føler jeg samtidig, at jeg er blevet

 

bakket op i at gøre tingene på min måde. Jeg

 

frygtede nok lidt, at forventningerne til mig

 

var højere end jeg kunne leve op til, men

 

som sagt er jeg blevet positivt overrasket

 

over opbakningen i resten af RYK.

 

Med hensyn til mål og forventninger har et

 

af mine fokusområder fra starten været de

 

nytilskadekomne. I den forbindelse tænker

 

jeg på, hvordan vi som mere erfarne ryg-

 

marvsskadede kan hjælpe de nye i overgan-

 

gen til en ny tilværelse. En arbejdsgruppe

 

arbejder med at skabe en mentorordning

 

for nytilskadekomne. Den er ikke etableret

 

endnu, men jeg tror det er realistisk, at vi

 

snart kan starte noget op.

 

 

 

RYK!: Hvordan skal en mentorordning

 

fungere?

 

MB: Ideen med mentorordningen er at lette

 

overgangen for den nytilskadekomne fra

 

den daglige rutine på genoptræningsstedet

 

og ud i den nye tilværelse som rygmarvs-

 

skadet. Mentorerne er tidligere indlagte

 

på genoptræningsstederne, som skal have

 

deres daglige gang på stedet. Det er vigtigt

 

for at få den direkte kontakt til den nytil-

 

skadekomne. Mentorkorpset skal bestå af

 

en bred gruppe i forhold til skadeniveau,

 

livssituation, sociale forhold mv., så man

 

bedst muligt kan matche den enkelte

 

indlagte med én i en tilsvarende situation.

 

Mentorerne skal således være rollemodeller

 

og vise alt det, der kan lade sig gøre på trods

 

af en rygmarvsskade.

 

 

 

RYKs synlighed

 

RYK!: Man hører sjældent om os i de lands-

 

 

 

dækkende medier. Har RYK ikke længere

 

en holdning til tingene, eller er vi gået i

 

glemmebogen?

 

MB: Måske har vi ikke været så meget i de

 

landsdækkende medier, men vi har faktisk

 

været en del både i diverse aviser og lokal-

 

tv. I de seneste par år har det primært været

 

i forbindelse med strukturomlægningen

 

af sygehussektoren. Og her mener jeg,

 

at vi har været meget synlige – også ved

 

høringer – set i forhold til andre patient-

 

foreninger. Når der har været en offentlig

 

debat om et emne, vi har en mening om,

 

har vi flere gange udsendt en pressemed-

 

delelse. Med en sådan kan vi ikke være sikre

 

på at komme ud i medierne. Det handler

 

nok om at bruge de mediekontakter vi har,

 

for konkurrencen mellem hvilke nyheder,

 

der bliver bragt videre, er blevet hårdere og

 

mere sensationspræget. En anden udfor-

 

dring er vores hjemmeside. Det er jo et

 

medie, som bruges mere og mere, så hvis vi

 

havde en hjemmesideredaktør, der kunne

 

stå for opdatering af hjemmesiden med

 

nyheder hele tiden, tror jeg, at det vil kunne

 

tiltrække en del flere til jævnligt at klikke

 

ind på den. Det er et medie, hvor vi relativt

 

nemt kan nå rigtig mange folk. Men det

 

kræver et vedholdende arbejde.

 

 

 

RYK!: Man kan godt have en fornemmelse

 

af at vores tilhørsforhold til DHF smitter af,

 

så RYK også får et lidt støvet image. Er der

 

planer om, at RYK går sine egne veje – eller

 

tilslutter sig en mere dynamisk organisation

 

som fx PTU?

 

MB: Tilhørsforholdet til DHF har været

 

oppe at vende jævnligt gennem tiderne.

 

Som det ser ud nu, er det hverken realistisk

 

eller klogt at adskille os fra DHF. Vi har

 

trods alt nogle tungtvejende fordele ved

 

at være en del af DHF. Dels er der nogle

 

økonomiske fordele, men der er også en del

 

fælles interesseområder, begge parter har

 

gavn af at samarbejde om. Fx havde vi et

 

godt samarbejde i vores sociale rådgivning,

 

og nu hvor vores del er nedlagt, nyder RYKs

 

 

 

medlemmer godt af at kunne trække på

 

DHFs rådgivning.

 

PTU og RYK har selvfølgelig nogle fælles

 

interesseområder i og med vi begge har

 

rygmarvsskadede medlemmer. Men rent

 

organisatorisk og kulturelt er vi så forskel-

 

lige som noget kan blive, så forestillingen

 

om, at RYK og PTU kan smeltes sammen,

 

ligger mig fjernt. Men vi har tidligere haft

 

nogle fælles projekter med dem, og højst

 

sandsynligt er der snart nogle nye på vej. Vi

 

er startet på en dialog med dem.

 

 

 

RYK!: Før i tiden var RYK ensbetydende

 

med mange aktiviteter: bogudgivelser,

 

deltagelse på messer, Tilgængelighedsbase,

 

kalenderudgivelse, foldere med fagligt

 

indhold og senest Den sociale rådgivning,

 

der nu videreføres af DHF. De seneste to

 

weekendseminarer er blevet aflyst. Er der

 

efterhånden andre aktiviteter tilbage end

 

RYK! magasinet og sommerkurset?

 

MB: Vi har gang i rigtigt mange projekter,

 

men nogle af dem er nok ikke så synlige

 

for medlemmerne, så længe de ikke er

 

færdiggjorte. Her tænker jeg fx på en

 

”smerteguide”, der er på vej, en tryksag til

 

pårørende og en ”akutfolder” med informa-

 

tion til nytilskadekomne. Vi har for nylig

 

fået Johnny Walker op at gå, hvilket tegner

 

til at blive en succes. Og så er der mentor-

 

ordningen, som jeg er sikker på, vil blive en

 

tiltrængt hjælp for nytilskadekomne. Den

 

sociale rådgivning viste sig at være så stor

 

en succes, at de hurtigt blev overbebyrdet

 

med opgaver. De lavede et helt igennem

 

professionelt stykke arbejde – men bare på

 

frivillig basis. Rådgivningen var en forløber

 

for DHFs rådgivning. DHF har nu flere

 

ansatte til at varetage det tilbud. Vi har ikke

 

de økonomiske ressourcer til noget tilsva-

 

rende, hvilket selvfølgelig er ærgerligt, da vi

 

har vist, at vi har ekspertisen. Aflysningen

 

af de to sidste weekendseminarer har været

 

en dyrt købt erfaring for os. Årsagen til

 

aflysningen har begge gange været for få

 

tilmeldinger. Vores tolkning af det er, at vore medlemmer vil have emner, hvor de

 

får noget med hjem, de virkelig kan bruge

 

til noget. Heldigvis er der stor opbakning til

 

det kommende seminar om ferierejser.

 

Vi har i bestyrelsen talt om, om vi skal have

 

flere medlemsarrangementer, men med

 

et årligt sommerkursus, to caféaftener, to

 

weekendseminarer og generalforsamling

 

vurderer vi, at der ikke skal være flere fast-

 

lagte arrangementer. Derudover kan vi godt

 

have emnespecifikke arrangementer ind

 

imellem som fx Nanna Finnerups oplæg

 

om smerter og Johnny Walkers arrange-

 

ment for gående rygmarvsskadede, der blev

 

afholdt for nylig.

 

 

 

RYK!: Det materiale vi kan udlevere til

 

medlemmerne (fys-, læge-, graviditets- og

 

pårørendefolder) har efterhånden en del

 

år på bagen. Er der tanker om at udsende

 

noget nyt i et mere nutidigt layout?

 

MB: Pårørendefolderen skal afløses af en

 

ny, og som før nævnt er vi i gang med en

 

større tryksag til pårørende. For nyligt fik vi

 

fornyet vores hvervefolder til nye medlem-

 

mer, men de andre er vi ikke kommet til

 

endnu.

 

 

 

RYK!: I sin tid blev RYK kendt i store dele

 

af befolkningen på grund af kalenderudgi-

 

velse og OBS spot – ting, der talte til andre

 

end behandlere og patienter. Er der noget

 

nyt på trapperne, der kan udbrede kendska-

 

bet til RYK?

 

MB: Nej, vi har ikke noget konkret på

 

bedding. Men det kunne nok være rele-

 

vant snart at gøre opmærksom på RYK i

 

offentligheden for at minimere gruppen af

 

rygmarvsskadede, som aldrig når til genop-

 

træning i Viborg eller Hornbæk på grund af

 

uvidenhed eller misinformation. Men det

 

afhænger også af, at vi kan præsentere det

 

på en måde, vi kan stå inde for. Her tænker

 

jeg på, at vi nødigt vil fremstå som en sølle

 

fortabt gruppe men som ressourcestærke

 

og ligeværdige borgere. Det er vigtigt for os

 

som organisation såvel som individer. Det

 

 

 

kræver en del forberedelser, men jeg tror

 

også, det kunne være en god ide for at have

 

et projekt, som forhåbentlig mange af vores

 

medlemmer kan blive en del af. Det vil også

 

være noget, der kan styrke foreningens

 

sammenhængskraft, som det jo hedder på

 

nudansk.

 

 

 

Samarbejdet med omverdenen

 

RYK!: Lever samarbejdet med Hornbæk og

 

Viborg stadig, og er RYK til stede som en

 

naturlig ting på genoptræningsstederne?

 

MB: Vi er repræsenteret i Hornbækgruppen

 

og Kimen, der laver arrangementer for de

 

indlagte på stederne. Vi kommer jævnligt

 

på klinikkerne for at fortælle de nytilskade-

 

komne om RYK. Ved disse arrangementer

 

får vi en del nye medlemmer. I Hornbæk

 

arrangerer vi sexaftener, og i Viborg har vi

 

været involveret i arrangementer for pårø-

 

rende. Vores magasin og udgivelser er til-

 

gængelige begge steder. Jeg tror godt vi kan

 

blive mere synlige i Viborg og Hornbæk.

 

Ikke mindst, hvis vi får etableret en mentor-

 

ordning, som i øvrigt er en idé der er skabt

 

i samarbejde med Hornbæk. Indtil da må vi

 

gøre os synlige på klinikkerne, når vi er der.

 

Men det er altid en balance, hvor udfarende

 

man skal være over for de nytilskadekomne.

 

 

 

RYK!: Ved den nylige temadag på Viborg,

 

var der mange gående med RMS, der

 

tilfældigt havde hørt om RYK. Hvis skaden

 

skyldes sygdom, bliver de ofte ikke henvist

 

til Hornbæk eller Viborg. Hvad gør man for

 

at få fat i de rygmarvsskadede, der ikke har

 

forbindelse til genoptræningsstederne?

 

MB: Det er en gammel problemstilling. Vi

 

kan umuligt vide, hvor mange det drejer sig

 

om og hvor de havner henne, hvis ikke de

 

bliver henvist til Viborg og Hornbæk. Ikke

 

mindst fordi der er så mange kroge af syge-

 

husvæsenet, man åbenbart kan havne i som

 

rygmarvsskadet. Derfor er det bedste vi kan

 

gøre, at være med til at udbrede viden om

 

de to genoptræningssteder til alle dele af

 

sundhedsvæsenet, der kan komme i kon-

 

 

 

takt med rygmarvs-

 

skadede og understrege,

 

hvor vigtigt

 

det er, at de

 

bliver hen-

 

vist til netop

 

disse steder. I

 

kontakten med

 

politikere og

 

sygehusledelser

 

er det gennem

 

tiderne nærmest

 

blevet vores

 

mantra, at cen-

 

traliseret behandling

 

er afgørende for en

 

gruppe som os. Det

 

er mit klare indtryk,

 

at det er blevet

 

bedre, men også,

 

at det er vigtigt, vi

 

bliver ved med at

 

gøre opmærksom

 

på det. I den for-

 

bindelse kan det også være

 

relevant at udbrede kendskabet til RYK i

 

den almene befolkning. For hvis der er et

 

alment kendskab til vores gruppe, kan det

 

minimere risikoen for at nytilskadekomne

 

havner det forkerte sted.

 

 

 

RYK!: Hvilke aktiviteter kan medlemmerne

 

forvente fra RYK i den nærmeste fremtid?

 

MB: Først og fremmest er der selvfølgelig

 

vores generalforsamling, som i år finder

 

sted hos Coloplast i Humlebæk. Her håber

 

jeg, mange af vore medlemmer møder op

 

for at deltage i debatten om arbejdet og

 

fremtidige prioriteringer. Det er vigtigt for

 

mig at høre medlemmernes mening om

 

det, vi går og laver.

 

Vi har en række sponsorer, hvor de fleste

 

sidder inde med en viden og ekspertise, vi

 

kan benytte os af. Vi vil forsøge at videreud-

 

vikle samarbejdet, således at vores medlem-

 

mer kan få direkte gavn af denne viden, fx

 

ved endagsarrangementer.