Ændret patientsammensætning

Ny patientsammensætning

Vi ser en stigende gennemsnitsalder blandt personer, der pådrager sig en rygmarvsskade. Samtidig er mange, der blev skadet som yngre, blevet eller er på vej til at blive ældre.

Tekst: Dorte Dahl Hoffmann

Gennemsnitsalderen for mennesker, der pådrager sig en rygmarvsskade, er stigende. Der er, så vidt vi ved, ikke lavet nyere, landsdækkende opgørelser i Danmark eller i de andre nordiske lande, men nye tal fra USA viser, at mens gennemsnitsalderen for nyskadede i 1970’erne var 29 år, er den nu oppe på 43 år. Når vi ser os omkring på rehabiliteringscentrene her i Danmark, kan vi godt genkende den udvikling.

Flere årsager 

Statistisk set er der stadig flest, der får en traumatisk rygmarvsskade i trafikken. Dette på trods af, at bilerne er blevet sikrere at køre i, og der derfor generelt er færre, der kommer til skade eller bliver dræbt i trafikken. Andelen af faldulykker er til gengæld stigende og udgør ca. en tredjedel af de traumatisk betingede ryg-marvsskader. Denne udvikling kan formodes at være medvirkende til den stigende gennemsnitsalder, da det oftest er ældre mennesker, der kommer til skade ved fald. I Danmark ser vi fx et stigende antal ældre mænd, som kommer til skade ved styrt på mountainbike eller racercykel. For god ordens skyld bør det nævnes, at forskere definerer ældre som personer over 50 år.
En anden væsentlig årsag til den stigende gennemsnitsalder er de sygdomsbetingede rygmarvsskader efter fx en tumor, blødning og blodprop i rygmarven. Disse forekommer oftest hos ældre personer, og da man er blevet bedre til at behandle disse sygdomme, så patienterne overlever, ser vi derfor et stigende antal ældre nyskadede med behov for rehabilitering. 

Stigning i inkomplette skader

En rygmarvsskade kan som bekendt være komplet eller inkomplet. Vi, der har arbejdet med rehabilitering i mange år, har set en tydelig ændring i fordelingen mellem disse to kategorier, idet der nu er mange flere, der har en inkomplet skade end tidligere. Dette understøttes af de nye tal fra USA. Tallene afslører, at næsten halvdelen af de nyligt rygmarvsskadede har en inkomplet tetraplegi, mens godt hver tiende har en komplet tetraplegi. De sidste ca. 40 % er næsten ligeligt fordelt mellem komplet og inkomplet paraplegi. Det er uvist, om denne fordeling svarer helt til danske forhold, men vi mener at kunne se nogenlunde samme tendens. Årsagen til stigningen i inkomplette skader er formentlig, at man er blevet bedre til at behandle ny-tilskadekomne, så skaderne ikke forværres i det akutte forløb efter ulykken eller sygdommens opståen.

Betydning for rehabiliteringen

Kort sagt bliver de, der rammes af rygmarvsskade, ældre, og en større andel har inkomplette skader. Dette har selvsagt en betydning for indhold og muligheder i den indsats, der tilbydes på centrene.
Når patienterne er ældre, er der større sandsynlighed for, at de også har andre sygdomme og lidelser at slås med. Jo ældre, man bliver (det gælder alle mennesker), jo større er risikoen for fx hjerte-kar-sygdomme, diabetes og KOL, som alle kræver kompetent behandling sideløbende med rehabilitering og genoptræning efter rygmarvsskaden. For de, der har en rygmarvsskade, er risikoen for at udvikle aldersbetingede sygdomme større end for den øvrige befolkning.

Det kræver en indsats

Aldring var også et tema på NoSCoS, og blandt oplægsholderne var Sophie Jörgensen, der er svensk læge og forsker i aldringens betydning for mennesker med rygmarvsskade. Hun påpegede, at vi endnu ikke helt ved, hvordan vi skal designe et rehabiliteringsprogram, der er specielt tilegnet den ældre patient. Hun efterlyste en indsats, der kan fremme en sund aldring hos rygmarvsskadede. Eksempelvis, at vi på et tidligt tidspunkt i ethvert rehabiliteringsforløb klæder folk på til at kunne imødegå de ekstra udfordringer, der kommer til i livet.

Nu har vi taget hul på udfordringen; og forhåbentlig kan vi arbejde sammen på tværs i Danmark og Norden, så vi kommer videre i arbejdet med den gode rehabilitering – til gavn for de ældre, der får eller har en rygmarvsskade.

Dorte Dahl Hoffmann er fysioterapeut og klinisk specialist på Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Viborg. Kilde: https://www.nscisc.uab.edu/

Boks:

Forskere definerer ældre som personer over 50 år.